NEET Crash Course 2019 in Tamilnadu

#2018-ம் ஆண்டில்  NEET தேர்வின் தரவரிசைகளின் மிக உயர்ந்த வெற்றி விகிதத்தைப் பெற்றுத் தந்த “வென்பர் அகாடமி”- யின் குறுகிய கால பயிற்சி வகுப்புகள் இப்போது மிகவும் மேம்படுத்தப்பட்ட துல்லியத்துடன்.
 #“மார்ச்-20-2019” முதல் துவங்குகிறது. பயிற்சி வகுப்புகளின் மொத்த     காலம்-45 நாட்கள் மிகச்  சிறந்த ஆசிரியர்கள் மூலம் பாடங்களின் கருத்துக்கள் மற்றும் சமன்பாடுகளை எளிதில் புரிந்து கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்ட கையேடுகள் மற்றும் பயிற்சி வினாக்கள் அடங்கிய புத்தகங்கள் கொண்டு வகுப்புகள் கற்பிக்கப்பட உள்ளன.
#வென்பர் அகாடமியின் “VENPER MOBILE APP” மூலமாகவும் ஆசிரியர்களின் நேரடி வழிநடத்துதல் மூலமாகவும் வினாக்களுக்கு எளிதில் தீர்வு காணும் வழிமுறைகள் கற்றுத்தரப்படும் .
#இந்த குறுகிய கால பயிற்சியின் போது குறைந்த பட்சம் 3000 வினாக்களுக்கு மாணவ மாணவிகளே சுயமாக தீர்வுகள் பெற பயிற்சி அளிக்கப்படும்.
# பயிற்சியின் போது மாணாக்கர்களுக்கு 4 குறுகிய தேர்வுகள் மற்றும் 5 முழு மாதிரி தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டு தமிழகம் முழுவதும் உள்ள “வென்பர் அகாடெமியின்” 20 பயிற்சி மையங்களில் பயிலும் 5000 மாணவர்களின் மதிப்பெண்களுடன் ஒப்பீடு செய்து மாணவர்களுக்கு உடனுக்குடன் அவர்கள் செய்த தவறுகள் சுட்டிக்காட்டப்பட்டு வெற்றிக்கான வழிமுறைகள் கற்பிக்கப்படும்.
#தமிழக மாணவர்களுக்கென மிகச்சிறந்த ஆசிரியர்களால் பிரத்யேகமாகத் தயாரிக்கப்பட்ட புத்தகங்கள் அவர்களின் திறனை அதிகரிக்க செய்கிறது.
 # “VENPER MOBILE APP” மூலமாக NEET பாடத்திட்டத்தின் மொத்தமுள்ள 98 பாடங்களுக்குமான பதிவு செய்யப்பட்ட காணொளி வகுப்புகள் மற்றும் கூடுதலாக வினாத்தாள்களின் தீர்வுகளுக்கான காணொளிகளையும் மாணவர்கள் எந்நேரத்திலும் காணமுடியும். அதில் உள்ள 20000  வினாக்களையும் மாதிரி தேர்வாக வீட்டிலிருந்தே பயிற்சி பெற்றுக்கொள்ளாலாம்.
# “VENPER MOBILE APP” மூலமாக உங்கள் மதிப்பெண் மற்றும் தமிழ்நாடு அளவில் தரநிலையை எளிதில் அறிந்து கொள்ளமுடியும்.
#2018-ம் ஆண்டு NEET தேர்வின் அறிவியல் பாடப்பகுதியில் கேட்கப்பட்ட 90%க்கும் அதிகமான கேள்விகள் எங்கள் “வென்பர் அகாடமி” வழங்கிய பாடப்புத்தகத்தில் இடம்பெற்றுள்ளன. மேலும் அதற்கான சான்றுகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள LINK-இல்  இணைக்கப்பட்டுள்ளன.
#உங்களுக்கு மருத்துவர் ஆகும் மனதிருந்தால் நாங்கள் வழிகாட்டுகிறோம்!!!
#கடந்த ஆண்டு 2018-NEET தேர்வில் வெற்றி பெற்ற மாணவர்களின் வெற்றி அனுபவத்தை நீங்கள் காண பின்வரும் LINK – ஐ காணவும்.

Enroll NEET 2019 Crash: http://www.venperacademy.com/neet-2019-crash/index.html

For more info call 9841518333, 1800 212 5088 or visit our website www.venperacademy.com

Exam Stress

Fortunately or unfortunately Students studying @ #Venper Academy take the Statewide #Cumulative Assessments conducted very seriously.
It’s a phase wise Test which we conduct on a quarterly basis after a few chapters gets uniformly covered across all our 15 Centres & Integrated In Campus School Programmes.

This time we had observed that irrespective of the Students be in #ResidentialRepeater, #DayScholar Repeater & #Regularweekend, the Students take these exams very seriously and there has been incidences of Students fainting in the exam hall, falling sick a day before the exam due to the adrenaline rush & a lot of careless mistakes after an analysis of the OMR sheet.

Thus the Academics Team of Venper Academy feel that it’s important that we should highlight the importance of handling exam stress & ways to combat the same.

What is Stress?
Stress is a state of mental or emotional tension resulting from demanding circumstances.
Let’s find out more signs and symptoms!

Identify Stress Signs and symptoms in Students

 • Sudden mood swing
 • Throwing tantrums and complaining all the time
 • Disturbed sleep pattern
 • Lack of hunger
 • Developing unhealthy eating habits
 • Sudden hostile treatment or showing anger towards family members

How to help your child deal with Stress?
1. Maximum periodic Regular Interaction
One thing that really works is to talk & discuss with your child as much as possible. After each exam, encourage your child to talk it through with you. Motivate them to do well in the next exam. Tell them about their awesome moments and how they made you feel proud. Remind them of their strengths & positive points.

2. Positive attitude before the Exam
Just before the exam or a day prior to the exam, be positive and get your kids to feel the same.

3. Encourage exercise/ yoga/ meditation
Our Residential Repeater Programme has daily sessions of Yoga for Girls and Boys separately which is working wonders in their performance.
It also boosts up the energy level and clears the mind from a cluttered thinking.

Waking up Early
Our Residential Repeaters class starts @ 6am to encash on their fresh early morning concentration level. All entrance exam aspirants should adapt the habit of waking up early to bring in a discipline within themselves.

4. Prepare light, healthy and delicious food
Stress can have an adverse effect on your child’s appetite and skipping meals will only worsen the situation. As a parent, you can prepare light, healthy meals which are high on energy, but low on salt and sugar. From whole grains and seeds to tomatoes and sage, make sure you are feeding your little ones with good food. Stock your kitchen with healthy snacking options such as baked beans, oat bars, sprouts, vegetable soups, fresh sandwiches and more.

5. Credit their performance & indulge them in activities they like after the exams.
Some of the best activities to do with kids after they have come back writing an exam is to treat them. Take them out to their favorite restaurant. This will motivate them to do well in their upcoming exams!

Hope these tips will prove out to be really effective in dealing with stress and anxiety in your kids.

Here is wishing your ward a confident stress free academic year ahead!

Team Academics
Venper Academy

How to Choose Best NEET Coaching Institute in Trichy

Introduction:
Students who aspire to become a doctor have to Face NEET. National Eligibility and Entrance Test (NEET) is a national level common entrance exam for admission in MBBS and BDS courses of various government/private Medical and Dental colleges around the country. These kind of highly competitive exams definitely need coaching in a best institute. Role of coaching institute plays a vital role to crack these kinds of highly competitive exams. Parents as well as students are puzzled regarding how to choose the best coaching center. Coaching institute provides adequate guidance and training to this exam. So, joining in a coaching center surely increase your chances. These factors will help you to think about how to choose the Best NEET Coaching Institute. In recent times, Venper Academy has emerged as No.1 NEET Institute in Tamil Nadu.

Factors to Consider:

 • Track Record of the institute
 • Performance of the Faculty
 • Facilities in the institute
 • Relevant and quality study material
 • Regular Doubt clearing sessions
 • Individual attention to students
 • Problem solving Techniques

Track Record of the Institute:
Normally an Institute is considered as best by its results only. Find out how many students are successful from that institute and what the success ratio of their institute students is. Find out their track record through internet and surf whether the institute has been awarded by any of the carrier magazines. Genuine institutes reveal past years results with photos and enrollment numbers. Last year 107 out of 200 Venper Academy students have got medical seats in which, 33 are purely merit.

Performance of the faculty:
Another most important thing in choosing a Best NEET Coaching Institute is Faculty. The future of the students is in the hands of the faculty of the institute. They change the students from Medical aspirants to doctors. Find out the quality, experience, mile stones of the teachers. Try to attend demo class/Mock sessions of the institute to find out the quality of the teachers and observe their teaching methods. Venper Academy has excellent team of expert faculties assures quality content delivery with high degree of conceptual clarity followed applying the concepts in MCQ’s. They have pre-defined, result oriented teaching techniques. Our faculty will surely improve the learning ability of the students and make them achievers.

Facilities in the Institute:
The other factors to consider are facilities available in the institute. Where the institute has been situated? Is the classroom is Wi-Fi enabled audio visual air-conditioned classroom. How are the seating arrangements in the classroom? Is Library & lab facilities are available? Whether past year question papers are available with answers? Visit the branch in person and analyze the infrastructure. All these facilities are available in Venper Academy. Apart from this; lectures held in the classrooms are recorded and sent to the student’s login.

Relevant and quality study material:
The study materials provided by the institute have to be relevant and must have designed by experts who are handling NEET for a very long time. The text books have to be easily understandable. The material should cover whole syllabus. Preference should be given to mark weightage topics. In Venper Academy the material is designed in a way that even state board students can understand very easily. Tamil course material also available for Tamil medium students.

Regular Doubt clearing sessions:
Each and Every institute offering NEET Crash Course will say that they are having regular doubt clearing sessions but we have to consider the fact that how effective the session will be. If the class strength is too high, there will be no time to clear every student’s doubt. In Venper Academy, the doubt clearing sessions are very effective because of low strength. Individual attention will be given to students since every student is very important for us. Our expert faculties support each and every student separately in doubt clearing sessions allocated on daily basis.

Individual attention to students:
To get succeed in tough and nationwide exams like NEET, the students have to give high priority, dedication and they need individual attention. You must answer 180 questions in 180 minutes. Speed and accuracy is very vital to Crack NEET. Don’t join in coaching institutes that are accommodating 100 students in a class. For this factor, Venper Academy is continuously monitoring its students in every aspect and providing huge attention for every individual in the class.

Problem solving Techniques:
The institute you are choosing for crash course should follow innovative method of problem solving techniques to succeed in NEET. Mock test, cumulative test, online test series have to be there in teaching methods. Chapter wise weightage system and online test series will be an added advantage. The institute you are choosing should provide video lectures. Venper Academy course plan is Pre-defined with 100% result oriented. Venper students will be taught on how to crack multiple choice questions using easy methods like elimination techniques. How to tackle negative marks in NEET and time management skills will be educated. These platforms sharpens the competitive edge of students of Venper Community over the rest

8 Reasons to Choose Venper Academy for your NEET Short Term Course

Venper Academy offers Exclusive Short Term Courses for Medical aspirants. Generally Post higher secondary board examination this course commences for minimum period of 30 days .

Highlights of Venper’s Short term Course (Crash Course)\

 1. We follow 100% result oriented pre-defined course plan for 30 days .
 2. Syllabus is bifurcated as four lecture session everyday of Botany , Zoology, Physics and Chemistry.  So totally summing up to 96 lecture session.
 3. All lecture sessions are handled by subject and topic experts who have proven track record of results.
 4. All the lecture sessions are also provided as video lectures for every student for easy recap of concepts .
 5. Each lecture session is followed with worksheets of minimum 45  MCQ’s. This can be worked by students at home.
 6. Daily doubt clearing sessions to improve skills
 7. Worksheets MCQ’s solved with solutions will also be uploaded Venper’s Digital Learning Management the followed day which makes Students to bring solutions in time, Improve application skills and reasoning skills.
 8. After each 4 days of lecture sessions we follow cumulative test and assess students. So totally 4 cumulative test and 1 Grand Mock Test (with most probable questions) is conducted .

Above teaching methods is derived from our experience and proven track record. For testimonials and sample teaching videos www.youtube.com/venperacademy

We assure optimum results guaranteed Venper Academy Short Term Course starts April 8th 2018 to May 4th 2018  across 15 centres in Tamilnadu .

For Admissions & Details Call 9841136333 or enquire http://www.venperacademy.com/enquire.html

A Boon for Tamil Medium Students – NEET Tamil Study Material by Venper Academy

Perhaps it has been a long time wait by Tamil Medium Students of TN for their NEET study material. Translation is always a task in terms of science subjects since their were less initiative towards this. Knowing the need and size of hungry students, Venper Academy – Statewide NEET and JEE Trainers have initiated to develop the Tamil Study Material for NEET with required number of MCQ’s for practice. This Project was initiated in August 2017 and have planned to launch in February 2018.

Science Terminologies, Mind Maps, Short Cuts and Learning Methods which has been traditionally followed in other states for preparing NEET is finally here for tamil medium students too. Of course the presentation of Topics is planned in such a way the conceptual clarity is made primarily followed things to be remembered and MCQ’s with previous year questions solved with solutions.

This Study Material will be a real boon for students to achieve their goals in terms of score and understanding concepts as well. We assure this will surely break all the barriers between tamil medium students and english medium students. A team of experts have carefully compiled the text book with high degree of translation skills and there is very good response among teachers when we shared our samples of the content. So we are at most stage of completing  the process which can really meet the requirement and thirst of students. Most of the schools have pre ordered the copies now.


Satheesh J

CEO, Venper Academy