வேலூர் மாவட்டத்தில் சிறந்து விளங்கும் “வெண்பர் அகாடமி”

மருத்துவத்துக்கான   நீட் பயிற்சி வேலூர் வெண்பர்  அகாடமி தன்னுடைய கிளையை துவங்கி உள்ளது.
மேலும் தமிழ்நாட்டில் மொத்தம் 15 கிளைகள் உள்ளது. வெண்பர் அகாடமியின் தனிச்சிறப்புகள் வருமாறு,

மற்ற அகாடமி போல் இல்லாமல் வெண்பரில் சிறந்த ஆசிரியர்கள் அனைவரும் முழுநேர பணியாளர்கள். மேலும் நீட் பயிற்சியில் சிறந்த அனுபவம் மிக்கவர்கள். இவர்கள் தங்கள் பாடத்திட்டத்தை நன்கு ஆராய்ந்து எந்தெந்த பாடத்தில் எந்தெந்த தலைப்புகளில் அதிக கேள்விகள் வரும் என்று தெரிந்து அதற்கு தனித்துவம் அளிக்கும் வகையில் பயிற்சி அளிக்கின்றனர்.

மேலும் இவர்கள் மாணவ, மாணவிகளுக்கு டைம் மேனெஜ்மெண்ட் வருவதற்காக App.. இலவசமாக தருகின்றனர். இதில் தினமும் 15 கேள்விகளை 15 நிமிடத்தில் பதில் அளிக்க வேண்டும் விடைகளும் அவர்களுக்கு உடனுக்குடன் கிடைக்கும். எனவே, மாணவர்கள் 180 நிமிடத்தில் 180 வினாக்களுக்கு பதிலளிக்க முடியும். மேலும் “வெண்பர் அகாடமியில்” அனைத்து வகுப்பறைகளிலும் குளிர்சாதன மற்றும் புரஜக்டர் & கேமரா லக்சரிங் உள்ளது. இவ்வாறு சிறந்த கட்டமைப்பு உள்ள ஒரு வகுப்பறையில் 25 மாணவ மாணவிகள்
 மட்டுமே அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள்.

எனவே, ஒரு ஆசிரியர் அனைத்து மாணவர்களின் மீதும் கவனம் செலுத்த முடியும். வெண்பர் அகாடமியில் பயிலும் மாணவர்களின் நலனுக்காக தங்கள் பாடப்புத்தகம் மட்டுமன்று, சிறந்து விளங்கும் புத்தகங்கள் மற்றும் 30 வருட வினா வங்கியை தங்களுடைய நூலகத்தில் அமைத்துள்ளனர்.

மேலும் ரேங்கிங் வழிகாட்டி என்ற புத்தகத்தையும் அளிக்கின்றனர். அனைத்தும் வெண்பர் நூலகத்தில் பெற்று பயன்பெறலாம். இத்தகைய வசதிகளைப் பெற்றதால் மாணவ, மாணவிகள் எளிதில் மருத்துவத்திற்கான நீட் தேர்வில் வெற்றியடைகிறார்கள்.

2017ம் கல்வி ஆண்டில் வெண்பர் அகாடமியில் படித்த 30 மாணவர்கள் கவர்மண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ் ல் இடம் கிடைக்கப்பெற்றனர். மேலும் பல மாணவர்கள் தனியார் மருத்துவக் கல்லூரியிலும் சேர்ந்து பயின்று வருகின்றனர். ஆகையால் 17ம் ஆண்டுக்கான சிறந்த நீட் கோச்சிங் சென்டர் என விருதினை ஹையர் எஜீகேசன் ரிவியூ என்கிற நாளிதழ் வென்பர் அகாடமிக்கு வழங்கியுள்ளது.  என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

எனவே நீட் தேர்வு எழுதும் மாணவர்கள் வென்பர் அகாடமியில் சேர்ந்து பயன் பெறவும்.
தொடர்புக்கு : 7338848896/7338848893 or  http://www.venperacademy.com

How to Choose Best NEET Coaching Institute in Trichy

Introduction:
Students who aspire to become a doctor have to Face NEET. National Eligibility and Entrance Test (NEET) is a national level common entrance exam for admission in MBBS and BDS courses of various government/private Medical and Dental colleges around the country. These kind of highly competitive exams definitely need coaching in a best institute. Role of coaching institute plays a vital role to crack these kinds of highly competitive exams. Parents as well as students are puzzled regarding how to choose the best coaching center. Coaching institute provides adequate guidance and training to this exam. So, joining in a coaching center surely increase your chances. These factors will help you to think about how to choose the Best NEET Coaching Institute. In recent times, Venper Academy has emerged as No.1 NEET Institute in Tamil Nadu.

Factors to Consider:

  • Track Record of the institute
  • Performance of the Faculty
  • Facilities in the institute
  • Relevant and quality study material
  • Regular Doubt clearing sessions
  • Individual attention to students
  • Problem solving Techniques

Track Record of the Institute:
Normally an Institute is considered as best by its results only. Find out how many students are successful from that institute and what the success ratio of their institute students is. Find out their track record through internet and surf whether the institute has been awarded by any of the carrier magazines. Genuine institutes reveal past years results with photos and enrollment numbers. Last year 107 out of 200 Venper Academy students have got medical seats in which, 33 are purely merit.

Performance of the faculty:
Another most important thing in choosing a Best NEET Coaching Institute is Faculty. The future of the students is in the hands of the faculty of the institute. They change the students from Medical aspirants to doctors. Find out the quality, experience, mile stones of the teachers. Try to attend demo class/Mock sessions of the institute to find out the quality of the teachers and observe their teaching methods. Venper Academy has excellent team of expert faculties assures quality content delivery with high degree of conceptual clarity followed applying the concepts in MCQ’s. They have pre-defined, result oriented teaching techniques. Our faculty will surely improve the learning ability of the students and make them achievers.

Facilities in the Institute:
The other factors to consider are facilities available in the institute. Where the institute has been situated? Is the classroom is Wi-Fi enabled audio visual air-conditioned classroom. How are the seating arrangements in the classroom? Is Library & lab facilities are available? Whether past year question papers are available with answers? Visit the branch in person and analyze the infrastructure. All these facilities are available in Venper Academy. Apart from this; lectures held in the classrooms are recorded and sent to the student’s login.

Relevant and quality study material:
The study materials provided by the institute have to be relevant and must have designed by experts who are handling NEET for a very long time. The text books have to be easily understandable. The material should cover whole syllabus. Preference should be given to mark weightage topics. In Venper Academy the material is designed in a way that even state board students can understand very easily. Tamil course material also available for Tamil medium students.

Regular Doubt clearing sessions:
Each and Every institute offering NEET Crash Course will say that they are having regular doubt clearing sessions but we have to consider the fact that how effective the session will be. If the class strength is too high, there will be no time to clear every student’s doubt. In Venper Academy, the doubt clearing sessions are very effective because of low strength. Individual attention will be given to students since every student is very important for us. Our expert faculties support each and every student separately in doubt clearing sessions allocated on daily basis.

Individual attention to students:
To get succeed in tough and nationwide exams like NEET, the students have to give high priority, dedication and they need individual attention. You must answer 180 questions in 180 minutes. Speed and accuracy is very vital to Crack NEET. Don’t join in coaching institutes that are accommodating 100 students in a class. For this factor, Venper Academy is continuously monitoring its students in every aspect and providing huge attention for every individual in the class.

Problem solving Techniques:
The institute you are choosing for crash course should follow innovative method of problem solving techniques to succeed in NEET. Mock test, cumulative test, online test series have to be there in teaching methods. Chapter wise weightage system and online test series will be an added advantage. The institute you are choosing should provide video lectures. Venper Academy course plan is Pre-defined with 100% result oriented. Venper students will be taught on how to crack multiple choice questions using easy methods like elimination techniques. How to tackle negative marks in NEET and time management skills will be educated. These platforms sharpens the competitive edge of students of Venper Community over the rest

Venper is Hiring – Across Tamilnadu

Venper Academy – Top Notch Organisation growing rapidly in competitive exam coaching industry in Tamilnadu is hiring competitive exam Teaching Professionals, Subject Matter Experts, Regional Business Development Executives, Dynamic Student Councelor’s across Tamilnadu. As the state and the industry is in high demand of quality organisation to compete with parallel national level players, Venper Academy – awarded as Coaching Institute of the year 2017 ensures quality Course deliveries. It doesn’t alone teach students , it makes them to learn and practice themselves. An only institute follows structured teaching methods to fit the industry .

Venper Academy is a heaven for freshers who complete graduation in B.Sc. and M.Sc and passionate to be a top notch teacher. A 6 level training is provided for freshers and make them market ready Teaching Professionals with Job assurance.

Being Highly Rated Academy – Venper opens door for well experienced Business Development Professionals. A real professional with ‘Go Getter’ attitude is valued more . An intellect and fast learner who can handle situations and closures independently are most demanded profile for Venper Academy regionally .
Send your valuable profiles to hrsupport@venperacademy.com

For More info Click Here

NEET 2018 – Don’t loose your time for 5K or 15k

We could see most of the NEET Coaching Institutes offering Crash Course in the month of April 2018 for Just 5k or 15k. Keep one thing in mind TN has very few NEET trained faculty . Probably the number is less than 300. Be wise in choosing best NEET Coaching Institution.

Institute offering course for very few thousands can’t afford Quality Text books, Quality Work Sheets, Good hands over assessments. NEET is time stipulated exam which requires high order thinking and application skills . I.e 180 Questions to be solved in 180 minutes. More over most of questions you get are twisted, indirect and relative questions.

Coaching institutes focused towards practice , time management & conceptual teaching can give good results. Don’t loose your time for few thousands. For More details www.venperacademy.com/NEET2018

Practice makes sense – NEET 2018

Predominantly it is totally new for TN Students. Of course gearing up themselves to Face NEET requires basic preparation ideas. Conceptual clarity followed with practice makes perfect way for Cracking NEET. When it comes to TN Students they are bit nervous and negligent over problem solving especially in physics and chemistry. They find it difficult when most of the questions are indirectly coined with multiple concepts application.

To ease this situation and complexity myth over attending MCQ’s Practice is the one and only way. But how ? How the conscience tickled to bring out application skills. Also many of them fail to choose best coaching centres . An institute or an faculty well trained in deliverables of content fitting to NEET pattern can equip students by step by step methods.

Coaching is just 30% for NEET preparation whereas 70% preparation goes in self – learning and practice of MCQ’s with quality faculty assistance. Most of the coaching institute fail to design their course deliverables in such a way students cracks the exam at ease. Very few institutes in TN focuses MCQ practices and conceptual clarity.

Venper Academy is one of the Best NEET Coaching Institute where it engages faculties who has clear subject nuances and train students with rigorous practice methods. Venper’s exclusively designed Crash course plan is the best way to crack NEET with high scores .